Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 18 2015

unaware
3563 bf3d 390
Reposted fromkjuik kjuik viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
unaware
Niezręczność.
Reposted fromdarek darek viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
unaware
4236 50aa 390
I po co to sprzątanie
Reposted fromjankoza jankoza viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
unaware
unaware
1914 b772 390
Reposted fromkjuik kjuik
unaware
4085 2f76 390
Reposted fromxalchemic xalchemic viakjuik kjuik

May 01 2015

unaware
Wstawiłam rano pranie a później pomyślałam, że sama też się mogę wstawić.
— .
Reposted fromrol rol
unaware
7859 f624 390
Hłasko
Reposted fromrol rol
unaware
9159 7c25 390
Reposted fromrol rol
unaware
9400 9011To, że nie okazuję moich uczuć to nie znaczy, że ich nie mam. Wręcz przeciwnie- przerastają mnie.

Reposted fromsohard sohard vianezavisan nezavisan
unaware

March 25 2015

unaware
9458 fe89 390
Reposted fromSupremeNav SupremeNav viamirabell mirabell
unaware
3707 9dd1 390
Reposted frommelodyphantom melodyphantom viacreure creure

February 17 2015

unaware
8095 0b74 390
Reposted frommayhos mayhos viamirabell mirabell
unaware
7702 48dc 390
Sam jesteś psychiczny
Reposted fromEDi EDi viamy-anxieties my-anxieties
unaware
oni mnie nie lubią. nie szkodzi. kiedyś spotkam kogoś, kto będzie mnie lubił, nawet gdy nie będę się o to starać. gdy ktoś cię lubi, bo się starasz, to nie lubi cię takiej, jaką jesteś.  lubią nieprawdę o tobie.
— Terakowska
unaware
9306 b4cb 390
Reposted fromdzikaroza dzikaroza viajstrbl jstrbl
unaware
2868 e2d5 390
Reposted fromfelicka felicka viajstrbl jstrbl
unaware
Piotruś
Reposted fromkopytq kopytq viamy-anxieties my-anxieties
unaware
6994 d6f5 390
Reposted frompierdolony pierdolony viamy-anxieties my-anxieties
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl